4 ESS – Smart Samverkan i Småland Sydost

Projektet
Smart Samverkan i Småland Sydost (4 ESS) är ett projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden. Projektet arbetar med att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron, med fokus på psykisk ohälsa och diffus smärtproblematik. 

Målgrupper i projektet
1. Den individuella delen – de anställda i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommuner. 
2. Den strukturella delen – de ingående kommunerna som arbetsgivare dvs. primärt kommunernas chefer

Syfte
Syftet med projektet är att genom samverkan, se tidiga tecken på eventuell ohälsa och genom förebyggande åtgärder, göra det möjligt att vara kvar i arbete/undvika sjukskrivning eller förhindra att den blir långvarig.

Genomförande
Projektet arbetar parallellt på individuell och strukturell nivå. På individnivå handlar det om att förbättra rehabprocessen för individen.

Projektet använder delar av metoden Hållbar rehabilitering, för att utveckla ett strukturerat arbetssätt/metod, som är så individnära som möjligt och utgår från den kontext där individen är i sin arbetsvardag. 

Vidare arbetar projektet under hela projekttiden, med de horisontella priniciperna dvs. jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering.

På strukturell nivå utvecklas en hållbar arbetsstruktur/process genom tydlig arbetsfördelning i samverkan mellan samarbetspartnerna. Samtliga samarbetspartners får kompetensutveckling för att skapa inblick i, kunskap om och förståelse för varandras uppdrag i rehabprocessen. Detta görs för att undvika parallella processer, vilka riskerar att förlänga sjukskrivningen. Målet är att metodiken som utvecklas under projekttiden succesivt/löpande implementeras i ordinarie verksamhet och det nya arbetssättet fortsätter när projektet avslutas.
 
Projektperiod
1 februari 2017 till och med 31 januari 2020.
 
Samarbetspartner
Försäkringskassan
Arbetsmiljöverket
Kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby
Kalmar läns landsting
Region Kronoberg