4 Ess – Smart Samverkan i Småland Sydost

Projektet
Smart Samverkan i Småland Sydost - 4 Ess är ett samarbetsprojekt medfinansierat av Europeiska socialfonden. Projektet arbetar med att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron, med fokus på psykisk ohälsa och diffus smärtproblematik. 

Målgrupper i projektet
1. Den individuella delen –  anställda i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommuner. 
2. Den strukturella delen –  ingående kommunerna som arbetsgivare dvs. primärt kommunernas chefer och även övriga samverkanspartners.

Syfte
Syftet med projektet är att genom förebyggande åtgärder och genom samverkan, uppmärksamma ohälsa i ett tidigare skede och genom och göra det möjligt att vara kvar i arbete eller komma tillbaka tidigare efter sjukskrivning.

Genomförande
Projektet arbetar parallellt på individuell och strukturell nivå. På individnivå handlar det om att utveckla bättre samarbetsrutiner i rehabiliteringarbetet för projektdeltagaren. Genom att det finns fasta tider för avstämningsmöten på vård/hälsocentralerna på i projektet ingående orter, kan det snabbt ordnas ett möte där man sätter sig tillsammans med projektdeltagaren och planerar utifrån helhetssyn, så den enskilde kommer i ett hållbarare läge på arbetet.

På strukturell nivå utvecklas en hållbar arbetsstruktur/process med tydligare arbetsfördelning i samarbetet mellan samarbetspartnerna, där arbetsgivaren tar ett stort ansvar. Detta innebär en struktur för hur man kallar till mötet, vilka som deltar, vem som leder mötet och en särskild samtalsmall. Det är viktigt att bygga strukturerna på funktioner, som inte är personbundna, vilket ökar möjligheten till implementering.

Samtliga samarbetspartners erbjuds kompetensutveckling för att skapa inblick i, få kunskap om och förståelse för varandras uppdrag i rehabiliteringsprocessen, samt kommunikationsverktyg för att underlätta arbetet med att förebygga och upptäcka tidiga signaler på ohälsa. 

Vidare ska de horisontella priniciperna dvs. jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering, genomsyra projketets alla delar under hela projekttiden.

Mål
Målet är att metodiken som utvecklas under projekttiden (både på individnivå och strukturnivå) succesivt/löpande, implementeras i ordinarie verksamhet och det nya arbetssättet fortsätter när projektet avslutas.

Projektperiod
1 februari 2017 till och med 31 januari 2020.
                                                                                                                                                                  
Samarbetspartner                                                                                                                       
Försäkringskassan
Arbetsmiljöverket
Kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby
Region Kalmar
Region Kronoberg

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kommer du inom kort att kunna läsa om GDPR inom ramen för projektet 4-ess.